مقالات

مقاله های چاپ شده به اسم مرکز:

 

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

مشخصات نشریه

تاریخ انتشار (ماه سال) یا شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

الف- ضریب تأثیر (IF)

ب- ضریب تأثیر متوسط

ج- نمایه علمی معتبر

اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)

سال

شماره

1

تاثیر مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت کانابینوئیذها در مدل یادگیری اجتنابی مهاری

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (علمی پژوهشی)

Iran

297-304

2010

100(4)

2010/01/16

-

-

SID

Nasehi, M,.

Piri, M,.

Zarrindast, MR,.

The role of hippocampal 5HT3 receptors in harmalin-m induced memory deficit

Basic and Clinical Neurosciens

Iran

163-70

2015

6(3)

2015/04/25

-

-

PubMed

Scopos

ISI listed 

Nasehi, M.

3

The modulatory effect of CA1 5HT 4 receptors on memory acquisition deficit induced by harmaline

Journal of Paramedical Sciences

Iran

61-71

2014

5(4)

Autumn 2014

-

-

Pubmed

Scopos

Nasehi, M.

4

نقش گیرنده های D1/D2 دوپامینی  در فراموشی القاء شده با 1ـ متیل ـ بتا ـ کربولین (هارمان) بر روی حافظه اجتنابی مهاری با استفاده از مدل

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Iran

1-12

1389

18(72)

1389/01/23

-

-

SID

Nasehi, M,.

Piri, M,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR.

5

تأثیر L-NAME ( مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز ) بر روی اثر بهبود بخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با مورفین

فیزیولوژی و فارماکولوژی (علمی پژوهشی)

Iran

435-444

2011

14(4)

2010/09/29

-

-

SID

Piri, M,.

Shahin, M,.

Nasehi, M,.

Zarrindast, MR.

6

تأثیر سیستم نیکوتین و نیتریک اکساید بر روی فراموشی القاء شده با مورفین

مجله پزشکی کوثر(علمی پژوهشی)

Iran

7-14

1390

16(1)

1389/06/13

-

-

SID

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Shahin, M,.

Malaki, M,.

Zarrindast, MR.

7

نقش سیستم کانابینوئیدی در عملکرد گیرنده های هیستامینی H1 هیپوکامپ پشتی بر روی رفتارهای اضطرابی در موش های کوچک آزمایشگاهی

مجله زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد گرمسار(علمی پژوهشی)

Iran

1-12

1389

5(3)

 

 

 

-

-

-

SID

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR.

8

برهمکنش سیستم کانابینوئیدی با گیرنده های هیستامینی H2 در ناحیه CA1  در زمینه رفتار اضطرابی  در تست hole board

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم (علمی پژوهشی)

Iran

27-36

1389

4(4)

1389/01/04

-

-

SID

Nasehi, M,.

Piri, M,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR

9

تاثیر تزریق  L- آرژنین  به ناحیه هیپوکامپ پشتی بر یادگیری وابسته به وضعیت القاء شده با  WIN55, 212-2  در مدل یادگیری اجتنابی مهاری

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Iran

10-21

2010

18(70)

2009/10/3

-

-

Scopus

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Zarrindast, M.R,.

10

تاثیرات  2-212 ، 55 WIN  در هیپوکامپ پشتی بر روی یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین

تازه‌های علوم شناختی(علمی پژوهشی)

Iran

43-51

1389

12(1)

-

-

-

SID

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR.

11

برهمکنش سیستم های  کانابینوئیدی و نیکوتینی در یادگیری احترازی غیر فعال در موش های کوچک آزمایشگاهی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Iran

1262-174

1389

9(3)

1389/02/04

-

-

SID

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Zarrindast, M.R,.

12

برهمکنش نیکوتین و گیرنده های دوپامینی D2  هیپوکامپ پشتی در زمینه رفتار اضطرابی

مجله پزشکی کوثر(علمی پژوهشی)

Iran

15-20

1390

16(1)

1389/06/07

-

-

SID

Nasehi, M,.

Piri, M,

Mafi..,

Oryan,SH,.

Nasiri, S.,

Shahin, M,.

13

برهمکنش نیکوتین و گیرنده های دوپامینی D1 هیپوکامپ پشتی در آزمون اضطراب صفحه سوراخ دار

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Iran

44-51

1391

16(2)

1390/07/05

-

-

SID

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Mafi, F,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR.

14

برهمکنش گیرنده­های نیکوتینی و NMDA در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی در تست اضطراب ماز بعلاوه­ای شکل مرتفع

فصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد دامغان

Iran

1-10

1392

5(3)

-

-

-

SID

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Shahin, M.

15

برهمکنش رسپتورهای موسکارینی  و NMDA در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی در تست اضطراب ماز بعلاوه ای شکل مرتفع

دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور پزشکی دانشگاه شاهد

Iran

1-9

1389

18(89)

1389/05/16

-

-

SID

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Heydari.N,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR

16

اثر مکامیلامین (آنتاگونیست گیرنده نیکوتینی) بر فراموشی القاء شده با هارمان در تست حافظه اجتنابی مهاری

کومش (علمی پژوهشی)

Iran

100-107

1390

13(1)

1389/12/15

-

-

SID

Nasehi, M,.

Piri, M,.

Sharifi, SH,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR

17

برهمکنش هارمان و گیرنده های نیکوتینی  هیپوکامپ پشتی در بررسی رفتار اضطرابی موش سوری

 

فصلنامه علمی پژوهشی فیض

Iran

388-397

1389

14(4)

1389/07/24

-

-

SID

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR

18

برهمکنش بین هارمان و نیکوتین در زمینه حافظه اجتنابی مهاری

مجله ارمغان دانش (علمی پژوهشی)

Iran

366-377

1389

15(4)

1389/08/15

-

-

SID

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR

19

برهمکنش رسپتورهای D2 دوپامینی و NMDA در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی در تست اضطراب ماز بعلاوه ای شکل مرتفع

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (علمی پژوهشی)

Iran

29-39

1389

15

1389/08/01

-

-

SID

Nasehi, M,.

Piri, M,.

Pournaghshband, M,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR

20

برهمکنش گیرنده های D1 دوپامینی و NMDA در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی در آزمون اضطراب ماز بعلاوه ای شکل مرتفع

تازه‌های علوم شناختی (علمی پژوهشی)

Iran

81-92

1390

13(1)

-

-

-

SID

Piri, M,.

Nasehi, M,.

Pournaghshband, M,.

Shahin, M,.

Zarrindast, MR

21

The effects of dopaminergic drugs in the ventral hippocampus of rats in the nicotine-induced anxiogenic-like response

Neuroscience letters

Ireland

156-160

2010

475 (3)

2010/04/07

2.055

4.062

ISI

(WoS)

Zarrindast, M.R.,

Naghdi-Sedeh, N.,

Nasehi, M.,

Sahraei, H.,

Bahrami, F.,

Asadi, F.

22

Influence of three-day morphine-treatment upon impairment of memory consolidation induced by cannabinoid infused into the dorsal hippocampus in rats

Neuroscience Research

Ireland

51-59

2011

69 (1)

2010/10/05

2.145

4.062

ISI

(WoS)

Zarrindast, M.R.,

Navaeian, M.,

Nasehi, M.

23

Influence of nitric oxide agents in the rat amygdala on anxiogenic-like effect induced by histamine

Neuroscience Letter

Ireland

38-42

2011

489 (1)

2010/12/07

2.055

4.062

ISI

(WoS)

Zarrindast, M.R.

, Nasehi, M.,

Khansari, M.,

Bananej, M.

24

Effects of opioidergic systems upon anxiolytic-like behaviors induced in cholestatic rats

European journal of pharmacology

Netherland

180-185

2011

670 (1)

2011/09/15

2.684

2.971

ISI

(WoS)

Eslimi, D.,

Oryan, S.,

Nasehi, M.,

Zarrindast, M.R.

25

Influence of N-methyl D-aspartate receptor mechanism on WIN55,212-2-induced amnesia in rat dorsal hippocampus

Behavioural pharmacology

England

645-654

2011

22 (7)

2011/09/16

2.194

2.460

ISI

(WoS)

Jamali-Raeufy, N.,

Nasehi, M.,

Zarrindast, M.R.

26

Nitric oxide in the nucleus accumbens is involved in retrieval of inhibitory avoidance memory by nicotine

Pharmacology, biochemistry, and behavior

United stats

166-173

2012

101 (1)

2011/12/03

2.820

2.971

ISI

(WoS)

Zarrindast, M.R.,

Piri, M.,

Nasehi, M.,

Ebrahimi-Ghiri, M.

27

Possible interaction between opioidergic and cholinergic systems of CA1 in cholestasis-induced amnesia in mice

Behavioural Brain research

Netherland

116-124

2012

228 (1)

2011/12/14

3.391

4.062

ISI

(WoS)

Zarrindast, M.R.,

Hoseindoost, S.,

Nasehi, M.

28

Scopolamine induced memory impairment; possible involvement of NMDA receptor mechanisms of dorsal hippocampus and/or septum

Behavioural Brain research

Netherland

1-10

2012

231 (1)

2012/03/17

3.391

4.062

ISI

(WoS)

Khakpai, F.,

Nasehi, M.,

Haeri-Rohani, A.,

Eidi, A.,

Zarrindast, M.R.

29

Influence of nitric oxide agents in the dorsal hippocampus of mice on anxiogenic-like effect induced by histamine

Pharmacology,  biochemistry, and  behavior

United stats

391-399

2012

102 (3)

2012/06/13

2.820

2.772

ISI

(WoS)

Piri, M.,

Nasehi, M.,

Asgariyan, M.,

Zarrindast, M.R.

30

Possible interaction of cholinergic and GABAergic systems between MS and CA1 upon memory acquisition in rats

Behavioural Brain research

Netherland

231-243

2012

235 (2)

2012/08/23

3.391

4.062

ISI

(WoS)

Yousefi, B.,

Nasehi, M.,

Khakpai, F.,

Zarrindast, M.R.

31

The effects of nicotine on nitric oxide induced anxiogenic-like behaviors in the dorsal hippocampus

Neuroscience letters

Ireland

93-98

2012

528 (2)

2012/09/19

2.055

4.062

ISI

(WoS)

Piri, M.,

Nasehi, M.,

Shahab, Z.,

Zarrindast, M.R.

32

The effect of cholestasis on rewarding and exploratory behaviors induced by opioidergic and dopaminergic agents in mice

Archives of  Iranian medicine

Iran

617-624

2012

15 (10)

2012/10/02

1.108

4.036

ISI

(WoS)

Ebrahimi-ghiri, M.,

Nasehi, M.,

Rostami, P.,

Mohseni-Kouchesfehani, H.,

Zarrindast, M.R.

33

Involvement of nitric Oxide System on Anexiolytic-Like Behaviors Induced by Cholestasiss

Basic and Clinical NeuroScience

 

Iran

19-29

2012

3(5)

2012/10/22

-

-

Scopus

Nasehi, M.,

Sabouri Khaneghh, v.,

Mirzaaei, S.,

Zarrindast, M.R.

34

Involvement of nitrergic system of CA1in harmane induced learning and memory deficits

Physiology and behavior

United stats

23-32

2013

109

2012/10/30

3.033

3.234

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Piri, M.

Abdollahian, M.

Zarrindast, M. R.

35

Involvement of the CA1 GABAA receptors in ACPA-induced impairment of spatial and non-spatial novelty detection in mice

Neurobiology of learning and

United stats

32-40

2013

100

2012/12/2

4.035

4.062

ISI

(WoS)

Yousefi, B.,

Farjad, M.,

Nasehi, M.,

Zarrindast, M.R.

36

The role of glutamatergic pathway between septum and hippocampus in the memory formation

EXCLI Journal

German

41-51

2013

26

2012/12/23

1.292

4.062

ISI

(WoS)

Khakpai, F.,

Zarrindast, M.R

Nasehi, M.,

Haeri-Rohani, A.,

Eidi, A..

37

Septo-hippocampo-septal loop and memory formation

Basic and Clinical Neurosciens

Iran

5-23

2013

4 (1)

2013/01/01

-

-

PubMed

Scopos

Web of Science (ISI) 

Khakpai, F.,

Nasehi, M.,

Haeri-Rohani, A.,

Eidi, A.,

Zarrindast, M.R.

38

Effects of dopamine receptor agonist and antagonists on cholestasisinduced anxiolyticlike behaviors in rats

European journal of pharmacology

Netherland

25-31

2013

702

2013/01/15

2.684

2.971

ISI

(WoS)

Zarrindast, M.R.,

Esfahani, DE.,

Oryan, S.,

Nasehi, M.,

Nami., MT.

39

Synergistic effects between CA1 mu opioid and dopamine D1-like receptors in impaired passive avoidance performance induced by hepatic encephalopathy in mice

Psychopharmacology

German

553-566

2013

227 (3)

2013/02/14

3.988

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.,

Amin Yavari, S.,

Zarrindast, M.R.

40

Involvement of the nucleus accumbens shell dopaminergic system in prelimbic NMDA-induced anxiolytic-like behaviors

Neuropharmacology

 

112-123

2013

71

2013/04/10

4.819

4.062

ISI

(WoS)

Ahmadi, H.,

Nasehi, M.,

Rostami, P.,

Zarrindast, M.R.

41

Sleep loss and the brain vulnerability to neurodegeneration: behavioral, biochemical and neurohistopathological observations in a rat model

EXCLI Journal

German

347-372

2013

12

2013/04/14

1.292

4.062

ISI

(WoS)

TorabiNami, M.,

Nasehi, M.,

Zarrindast, M.R.

42

Involvement of opioidergic and nitrergic systems in memory acquisition and exploratory behaviors in cholestatic mice

Behavioural Pharmacology

 

180-194

2013

24 (3)

2013/04/23

2.194

3.234

ISI

(WoS)

Nasehi, M.,

Piri, M.,

Abbolhasani, K.,

Zarrindast, M.R.

43

Interaction between morphine and noradrenergic system of basolateral amygdala on anxiety and memory in the elevated plus-maze test based on a test-retest paradigm

Archives of Iranian medicine

Iran

281-287

2013

16 (5)

2013/05/07

1.108

4.036

ISI

(WoS)

Valizadegan, F.,

Oryan, S.,

Nasehi, M.,

Zarrindast, M.R.

44

Role of the medial septum cholinoceptors in anxiogenic-like effects of nicotine

Physiology and behavior

United stats

103-109

2013

119

2013/06/19

3.033

3.234

ISI

(WoS)

Zarrindast, M.R.,

Tajik, R.,

Ebrahimi-Ghiri, M.,

Nasehi, M.,

Rezayof, A.

45

Interaction of GABA (A) system in the nucleus accumbens ahell with ACPA on anxietylike behaviors in Wistar male rat

Journal of Experimental and Applied Animal Sciences

Iran

44-55

2013

1

2013/07/20

-

-

SID

Zarrindast, M.R.

Ahmadi, H.,

Nasehi, M.,

46

Differential mechanisms of opioidergic and dopaminergic systems of the ventral hippocampus (CA3) in anxiolytic-like behaviors induced by cholestasis in mice

European journal of pharmacology

Netherland

352-358

2013

714 (1-3)

2013/07/24

2.684

2.971

ISI

(WoS)

Nasehi, M.,

Kafi, F.,

Zarrindast, M.R.

47

Blockade of the dorsal hippocampal dopamine D1 receptors inhibits the scopolamine-induced state-dependent learning in rats

Neuroscience

United stats

460-467

2013

252

2013/08/03

3.327

4.062

ISI

(WoS)

Piri, M.,

Rostampour, M.,

Nasehi, M.,

Zarrindast, M.R.

48

Does CA1 dopaminergic system play a role in cholestasis induced hypothermia?

Pathophysiology

Netherland

181-189

2013

20 (3)

2013/09/06

-

-

PubMed-listed

Nasehi, M.,

Ahmadzadeh, O.,

Rezayof, A.,

Zarrindast, M.R.

49

Effects of CA1 glutamatergic systems upon memory impairments in cholestatic rats

Behavioural Brain research

Netherland

636-645

2013

256

2013/08/09

3.391

4.062

ISI

(WoS)

Hosseini, N.,

Nasehi, M.,

Radahmadi, M.,

Zarrindast, M.R.

50

Suggesting a possible role of CA1 histaminergic system in harmane-induced amnesia

Neuroscience letters

Ireland

5-9

2013

556

2013/10/10

2.055

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.,

Mashaghi, E.,

Khakpai, F.,

Zarrindast, M.R.

51

Involvement of the nucleus accumbens shell presynaptic NMDA receptors on anxiolyticlike behaviors induced by NMDA in adult male Wistar rat

Journal of Paramedical  Sciences

(علمی و  پژوهشی،)

Iran

38-46

2013

4(2)

Spring 2013

-

-

 Islamic World Science Citation Center (ISC)Scientific Information Database (SID

Razavi, S.,

Nasehi, M.,

Haeri-Rohani, A.,

Eidi, A.,

Zarrindast, M.R.

52

Cholestasis impaired spatial and nonspatial novelty detection in mice

Journal of Paramedical Sciences

(علمی و  پژوهشی،)

Iran

92-98

2013

4(1)

Winter 2013

-

-

 Islamic World Science Citation Center (ISC)Scientific Information Database (SID

Nasehi, M.,

Tackallou, SH.,

Hasani, I.,

Nasehi, M.,

53

بررسی بر هم‌کنش احتمالی سیستم دوپامینی پوسته اکومبنس و سیستم گلوتاماتی ناحیه پری لیمبیک بر فعالیت حرکتی موش صحرایی

(مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (علمی پژوهشی)

Iran

149-156

2013

71(3)

2013/03/02

-

-

Islamic World Science Citation Center (ISC)

Ahmadi, H.,

Rostami, P.,

Zarrindast, M.R.,

Nasehi, M.,

Mohseni, KH.

54

Differential role of the basolateral amygdala 5-HT3 and 5-HT4 serotonin receptors upon ACPA-induced anxiolytic-like behaviors and emotional memory deficit in mice

Behavioural Brain research

Netherland

114-126

2013

261

2013/12/5

3.391

4.062

ISI

(WoS)

Chegini, H.R.,

Nasehi, M.,

Zarrindast, M.R.

55

بررسی اثر سیستم آنتاگونیست D1 دوپامینرژیک ناحیه بازولترال آمیگدال بر حافظه ترس ناشی از ACPA در موش کوچک آزمایشگاهی نر

فصلنامه علمی پژوهشی زیستشناسی حانوری دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

Iran

1-12

2014

6(3)

2014/02/09

-

-

SID

Hajian, M.,

ZarrindastT, MR.,

Nasehi, M.,

Bananej, M.,

56

A Mini Review of Serotonin and Its Receptors

International Journal of Medical Reviews

(علمی و  پژوهشی،)

Iran

39-45

2014

1(1)

2014/01/14

-

-

SID

Zarrindast, M.R.,

Nasehi, M.,

Hoseinpourfard, M.,

57

An overview of cognitive aspects of β-carbolines

Journal of Paramedical Sciences

(علمی و  پژوهشی،)

Iran

99-104

2014

5(1)

Winter 2014

-

-

SID

Heshmati, P.,

Nasehi, M.,

Zarrindast, M.R.

58

Aversive memory, anxietyrelated behaviors, and serum neurochemical levels in a rat model of labored sleep loss.

Shiraz Medical Journal

(علمی و  پژوهشی،)

Iran

1-10

2014

15(3)

2014/1/30

-

-

SID

TorabiNami, M.,

Nasehi, M.,

Razavi, S.,

Reza, M.,

59

Swimming improves the emotional memory deficit by scopolamine via mu opioid receptors

Physiology and behavior

United stats

237-246

2014

128

2014/02/19

3.033

3.234

ISI

(WoS)

Nasehi, M.,

Nasehi, M.,

Rahmani-Nia, F.,

Mirzaei, B.,

Torabi-Nami, M.,

Zarrindast, M.R.

60

Involvement of the CA1 GABAA receptors in MK-801-induced anxiolytic-like effects: an isobologram analysis

Behavioural pharmacology

England

197-205

2014

25 (3)

2014/04/09

2.194

3.234

ISI

(WoS)

Naseri, M.H.,

Hesami-Tackallou, S.,

Torabi-Nami, M.,

Zarrindast, M.R.,

Nasehi, M.

61

Involvement of the nucleus accumbens shell glutamatergic system in ACPA-induced impairment of inhibitory avoidance memory consolidation

Behavioural Brain research

Netherland

28-36

2014

269

2014/04/18

3.391

4.062

ISI

(WoS)

Rasekhi, K.,

Oryan, S.,

Nasehi, M.,

Zarrindast, M.R.

62

Possible involvement of CA1 5-HT1B/1D and 5-HT2A/2B/2C receptors in harmaline-induced amnesia

Pharmacology, BIochemistry,  and  behavior

United stats

70-77

2014

125

2014/09/03

2.820

2.971

ISI

(WoS)

Nasehi, M.,

Jamshidi-Mehr, M.,

Khakpai, F.,

Zarrindast, M.R.

63

Cholestasis progression effects on long-term memory in bile duct ligation rats

Advanced biomedical research

India

 

2014

---

2014/11/06

-

-

PubMed-listed

Hosseini, N.,

Alaei, H.,

Zarrindast, M.R.,

Nasehi, M.,

Radahmadi, M.

64

Effects of Cholestasis on Learning and Locomotor Activity in Bile Duct Ligated Rats

The Malaysian journal of medical sciences

Malaysia

19-28

2014

21(1)

2014/11/20

-

-

PubMed-listed

Hosseini, N.,

Alaei, H.,

Nasehi, M.,

Radahmadi, M.,

Reza, ZM.

65

اثر تنظیمی آنتاگونیست گیرنده 5-HT4 هیپوکامپ پشتی (CA1) بر فراموشی ناشی از ACPA  در موش نر کوچک آزمایشگاهی

 زیستشناسی حانوری دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

Iran

49-62

2015

7(2)

2014/02/17

-

-

علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

Farrahizadeh, M.,

Zarrindast, M.R.,

Nasehi, M.,

Bananej, M.

66

Modulation of the effects of the cannabinoid agonist, ACPA, on spatial and non-spatial novelty detection in mice by dopamine D1 receptor drugs infused into the basolateral Amygdala

Behavioural Brain research

Netherland

36-44

2015

280

2014/12/06

3.002

4.062

ISI

(WoS)

Mohammadi, M.,

Nasehi, M.,

Zarrindast, M.R.

67

The effect of CA1 dopaminergic system in harmaline-induced amnesia

Neuroscience

Unite State

47-59

2015

285

2014/12/03

3.231

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.,

Ketabchi, M.,

Khakpai, F.,

Zarrindast, M.R.

68

The effects of CA1 5HT4 receptors in MK801-induced amnesia and hyperlocomotion

Neuroscience Letters

Ireland

73-78

2015

587

2014/12/20

2.107

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.,

Tabatabaie, M.,

Khakpai, F.,

Zarrindast, M.R.

69

The dual effect of CA1 NMDA receptor modulation on ACPA-induced amnesia in step-down passive avoidance learning task

European neuropsycho pharmacology

Netherland

557-565

2015

25

2015/02/15

4.409

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.,

Amin-, S.,

Ebrahimi-Ghiri, M.,

Torabi-Nami, M.,

Zarrindast, M.R.

70

Involvment of the serotonergic of the ventral hippocampus (CA3)on amnesia induced by ACPA in mice

Behavioural Brain research

Netherland

356-363

2015

286

2015/03/04

3.002

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.,

Kafi, F.,

Khakpai, F.,

Zarrindast, M.R

71

The hippocampal NMDA receptors may be involved in acquisition, but not expression of ACPA-induced place preference

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry

England

83-90

2015

63

2015/06/16

4.361

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Sharaf-Dolgari, E.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

72

Effects of cannabinoids infused into the dorsal hippocampus upon memory formation in 3-days apomorphine-treated rats

Neurobiology of learning and memory

United stats

391-9

2010

92

2009/05/20

4.035

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Sahebgharani, M.

Haeri-Rohani, A.

Zarrindast, M. R.

73

Influence of intracerebral administration of NO agents in dorsal hippocampus (CA1) on cannabinoid state-dependent memory in the step-down passive avoidance test

Physiology and  Behavior

Unite

United stats

297-304

2010

100 (4)

2010/03/17

3.033

3.234

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Piri, M.

Jamali-Raeufy, N.

Zarrindast, M. R.

74

The effects of dopaminergic drugs in the ventral hippocampus of rats in the nicotine-induced anxiogenic-like response

Neuroscience letters

Ireland

156-60

2010

475 (3)

2010/04/07

2.055

4.062

ISI

(WoS)

Zarrindast, M. R.

Naghdi-Sedeh, N.

Nasehi, M.

Sahraei, H.

Bahrami, F.

Asadi, F.

75

Involvement of dopamine D1/D2 receptors on harmane-induced amnesia in the step-down passive avoidance test

European journal of  pharmacology

Netherland

77-83

2010

634 (1-3)

2010/03/02

2.684

2.971

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Piri, M.

Nouri, M.

Farzin, D.

Nayer-Nouri, T.

Zarrindast, M. R.

76

Anxiety-like behavior induced by histaminergic agents can be prevented by cannabinoidergic WIN55,212-2 injected into the dorsal hippocampus in mice

Pharmacology,biochemistry, and behavior

United stats

387-96

2010

94 (3)

2009/10/06

2.820

2.971

ISI

(WoS)

Zarrindast, M. R.

Nasehi, M.

Piri, M.

Bina, P.

77

The modulatory effect of CA1 GABAb receptors on ketamine-induced spatial and non-spatial novelty detection deficits with respect to Ca(2.)

Neuroscience

Unite State

157-68

2015

305

2015/08/09

3.231

4.062

ISI

(WoS)

Khanegheini, A.

Nasehi, M.

Zarrindast, M. R

78

The effect of BLA GABAA receptors in anxiolytic-like effect and aversive memory deficit induced by ACPA

EXCLI Journal

German

613-626

2015

14

2015/03/09

1.292

4.062

ISI

(WoS)

Kangarlu-Haghighi, K.

Oryan S.

Nasehi M.

Zarrindast, M.R.

79

 Reward System on Dopaminergic Pathway

International Journal of Medical Reviews

Iran

261-264

2015

2(3)

2015/08/21

 

-

-

Google Scholar

Zarrindast, M.R.

Izadi, M.

Nasehi, M.

Paktinat, A.

Hoseinpourfard, M.J.

80

The involvement of medial septum 5-HT1 and 5-HT2 receptors on ACPA-induced memory consolidation deficit: Possible role of TRPC3, TRPC6 and TRPV2

Journal of  Psychopharmacology

England

1200-8

2015

29(11)

2015/10/16

3.637

4.062

ISI

(WoS)

Najar, F.

Nasehi, M.

Haeri-Rohani, S. A.

Zarrindast, M. R.

81

Effect of nucleus accumbens shell 5-HT4 receptors on the impairment of ACPA-induced emotional memory consolidation in male Wistar rats

Behavioural pharmacology

England

12-21

2016

27(1)

2015/09/05

2.0

3.234

ISI

(WoS)

Khodayar, E.

Oryan, S.

Nasehi, M.

Zarrindast, M. R.

82

Harmaline-induced amnesia: Possible role of the amygdala dopaminergic system

Neuroscience

United stats

1-9

2015

312

2015/11/12

3.231

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Meskarian, M.

Khakpai, F.

Zarrindast, M. R.

83

Modulation of cannabinoid signaling by amygdala alpha-adrenergic system in fear conditioning

Behavioural Brain research

Netherland

114-122

2016

300

2015/12/25

3.002

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Zamanparvar, M.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

84

Role of the basolateral amygdala dopamine receptors in arachidonylcyclopropylamide-induced fear learning deficits

Psychopharmacology

German

213-224

2016

233(2)

2015/11/08

3.540

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Hajian, M.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

85

The involvement of hippocampal CA3 TRP channels in anxiety and avoidance memory consolidation in rats tested in elevated plus maze

Journal of Paramedical Sciences

Iran

7-12

2016

7(1)

Winter 2016

-

-

علمی پژوهشی وزارتین

Zarrabian, S

Nasehi, M

Zarrindas, M.R

86

The role of CA3 GABAA receptors on anxiolytic-like behaviors and avoidance memory deficit induced by NMDA receptor antagonists

Journal of  Psychopharmacology

England

215-223

2016

30(2)

2016/01/13

3.637

4.062

ISI

(WoS)

Zarrabian, S.

Farahizadeh, M.

Nasehi, M.

Zarrindast, M. R

87

Synergistic effect between prelimbic 5-HT3 and CB1 receptors on memory consolidation deficit in adult male Sprague-Dawley rats: An isobologram analysis

Neuroscience

United stats

173-183

2016

317

2015/12/25

3.231

4.062

ISI

(WoS)

Ahmadi-Mahmoodabadi, N.

Nasehi, M.

Emam-Ghoreishi, M.

Zarrindast, M. R.

88

The role of NMDA receptors of the medial septum and dorsal hippocampus on memory acquisition

Pharmacology,biochemistry, and behavior

United stats

18-25

2016

143

2016/01/19

2.537

2.971

ISI

(WoS)

Khakpai, F.

Nasehi, M.

Zarrindast, M. R.

89

Interplay between serotonin and cannabinoid function in the amygdala in fear conditioning

Brain research

Netherlands

142-151

2016

1636

2016/01/29

2.561

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Davoudi, K.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

90

Additive effect of BLA GABAA receptor mechanism and (+)-MK-801 on memory retention deficit, an isobologram analysis

Pharmacology,biochemistry, and behavior

United stats

57-64

2016

143

2016/02/09

2.537

2.971

ISI

(WoS)

Khakpoor, M.

Nasehi, M.

Vahdati, A.

Hoseyni, S. E.

Zarrindast, M. R.

91

Possible involvement of the CA1 GABA receptors upon acquisition and expression of the ACPA-induced place preference in mice

Physiology and  Behavior

United stats

155-165

2016

161

2016/04/20

2.461

3.234

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Kamali-Dolatabadi, L.

Torabi-Nami, M.

Zarrindast, M. R

92

Activation of endocannabinoid system in the rat basolateral amygdala improved scopolamine-induced memory consolidation impairment

Behavioural Brain research

Netherland

183-91

2016

311

2016/05/28

3.002

4.062

ISI

(WoS)

`Nedaei, S. E.

Rezayof, A.

Pourmotabbed, A.

Nasehi, M.

Zarrindast, M. R.

93

The effect of CA1 alpha2 adrenergic receptors on memory retention deficit induced by total sleep deprivation and the reversal of circadian rhythm in a rat model

Neurobiology of learning and  memory

United stats

53-60

2016

133

2016/06/14

3.439

4.062

ISI

(WoS)

Norozpour, Y.

Nasehi, M.

Sabouri-Khanghah, V.

Torabi-Nami, M.

Zarrindast, M. R.

94

Modulation of cannabinoid signaling by hippocampal 5-HT4 serotonergic system in fear conditioning

Journal of  Psychopharmacology

England

936-44

2016

30 /(9)

2016/06/15

3.637

4.062

P ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Farrahizadeh, M.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

95

Involvement of medial prefrontal cortex alpha-2 adrenoceptors on memory acquisition deficit induced by arachidonylcyclopropylamide, a cannabinoid CB1 receptor agonist, in rats; possible involvement of Ca2+ channels

Journal of  Psychopharmacology

England

945-54

2016

30 /(9)

2016/06/19

3.637

4.062

ISI

(WoS)

Beiranvand, A.

Nasehi, M.

Zarrindast, M. R.

Moghaddasi, M.

96

Transient inactivation of the nucleus accumbens (NAc) shell prominently ameliorates responses to acute stress in female rats

Brain research

Netherlands

1-8

2016

1649

2016/07/17

2.561

4.062

ISI

(WoS)

Javadifar, T. S.

Sahraei, H.

Ketabi, M. A.

Nasehi, M.

Zarrindast, M. R.

97

Interaction between hippocampal serotonin and cannabinoid systems in reactivity to spatial and object novelty detection

Behavioural brain research

Netherland

272-278

2017

317

2016/10/01

3.002

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Rostam-Nezhad, E.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

98

Additive effect of harmane and muscimol for memory consolidation impairment in inhibitory avoidance task

Neuroscience

United stats

287-295

2016

339

2016/11/05

3.231

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Morteza-Zadeh, P.

Khakpai, F.

Zarrindast, M. R.

99

Function of opioidergic and dopaminergic antagonists on both spatial and object novelty detection deficits induced in rodent model of hepatic encephalopathy

Behavioural brain research

Netherland

58-66

2016

313

2016/07/13

3.002

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Mafi, F.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

100

Interaction between NMDA and CB2 function in the dorsal hippocampus on memory consolidation impairment: an isobologram analysis

Psychopharmacology

German

507-514

2017

234(3)

2016/11/20

3.308

4.062

P ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Hajikhani, M.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

101

Effects of right and left frontal region preconditioning with anodal transcranial direct current stimulation (tDCS) combined with ACPA on exploratory locomotion in male mice

Galen Medical Journal

Iran

173/179

2016

5(4)

2016/11/24

-

-

ISI listed

Fariborz Manteghi

 Mohammad Nasehi

Mohammad-Reza Zarrindast

102

Precondition of right frontal region with anodal tDCS can restore the fear memory impairment induced by ACPA in male mice

EXCLI journal

Germany

1-13

2017

16

2017/03/25

1.462

4.062

ISI

(WoS)

Manteghi, F.

Nasehi, M.

Zarrindast, M. R.

103

Comparison of 5-HT3 or 5-HT4 agents function into the prelimbic area on passive avoidance memory consolidation

Journal of Paramedical Sciences

Iran

52-60

2016

7(4)

2016/09/01

-

-

علمی پژوهشی وزارتین

Nargol Ahmadi-Mahmoodabadi

Mohammad Nasehi

Masoumeh Emamghoreishi

Mohammad-Reza Zarrindast

104

The effect of BLA GABAB receptors in anxiolytic-like effect and aversive memory deficit induced by ACPA

Tehran University Medical Journal

Iran

236-245

2016

74(4)

2016/07/01

-

-

علمی پژوهشی وزارتین

Katayoon Kangarlu Haghighi

Shahrbanoo Oryan

Mohammad Reza Zarindast

Mohamad Nasehi

105

Transient inactivation of the central amygdala modulates metabolic and hormonal responses to acute stress in female rats

Physiology and Pharmacology

Iran

220-230

2016

20

2016/09/14

-

-

ISI listed

Tahereh-Sadat Javadifar

Hedayat Sahraei

Mohammad-Ali Ketabi

Mohammad Nasehi

Mohammad-Reza Zarrindast

106

Possible involvement of the CA1 GABAergic system on harmaline induced memory consolidation deficit

Brain research bulletin

United States

101-106

2017

130

2017/01/24

3.033

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Saadati, N.

Khakpai, F.

Zarrindast, M. R.

107

Role of the amygdala GABA-A receptors in ACPA-induced deficits during conditioned fear learning

Brain research bulletin

United States

85-92

2017

131

2017/04/09

3.033

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Roghani, F.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

108

Synergistic effect between D-AP5 and muscimol in the nucleus accumbens shell on memory consolidation deficit in adult male Wistar rats: An isobologram analysis

Neurobiology of learning and memory

United States

134-142

2017

141

2017/04/17

3.439

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Ostadi, E.

Khakpai, F.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

109

The effect of left frontal transcranial direct-current stimulation on propranolol-induced fear memory acquisition and consolidation deficits

Behavioural brain research

Netherland

76-83

2017

331

Jul 28

3.002

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Khani-Abyaneh, M.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrindast, M. R.

110

Effects of left prefrontal transcranial direct current stimulation on the acquisition of contextual and cued fear memory

Iranian journal of basic medical sciences

Iran

623-630

2017

20(6)

Jun 1

1.424

2.54

ISI

(WoS)

Abbasi, S.

Nasehi, M.

Lichaei, H. R. S.

Zarrindast, M. R.

111

Critical role of CA1 muscarinic receptors on memory acquisition deficit induced by total (TSD) and REM sleep deprivation (RSD)

Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry

England

128-135

2017

79(Part.B)

Oct 03

4.187

4.062

ISI

(WoS)

Javad-Moosavi, B. Z.

Vaezi, G.

Nasehi, M.

Haeri-Rouhani, S. A.

Zarrindast, M. R.

112

The role of CA3 GABAB receptors on anxiolytic-like behaviors and avoidance memory deficit induced by D-AP5 with respect to Ca2+ ions

Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry

England

515-524

2017

79(Part.B)

Oct 03

4.187

4.062

ISI

(WoS)

Zarrabian, S.

Nasehi, M.

Farrahizadeh, M.

Zarrindast, M. R.

113

The interaction between hippocampal GABA-B and cannabinoid receptors upon spatial change and object novelty discrimination memory function

Psychopharmacology

German

3117–3128

2017

234

Aug 05

3.308

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Alaghmandan-Motlagh, N.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Nami, M.

Zarrindast, M. R.

114

Different Role of CA1 5HT3 Serotonin Receptors on Memory Acquisition Deficit Induced by Total (TSD) and REM Sleep Deprivation (RSD

Archives of Iranian medicine

Iran

581-588

2017

20 (9)

Sep

1.2

4.062

ISI

(WoS)

Eydipour, Z.

Vaezi, G.

Nasehi, M.

Haeri-Rouhani, S. A.

Zarrindast, M. R.

115

Role of CA1 GABAA and GABAB receptors on learning deficit induced by D-AP5 in passive avoidance step-through task

Brain research

 

164-173

2018

1678

Jan 1

2.746

 

ISI

(WoS)

Ebrahimi-Ghiri, M.

Rostampour, M.

Jamshidi-Mehr, M.

Nasehi, M.

Zarrindast, M. R.

116

Dorsal hippocampal cannabinergic and GABAergic systems modulate memory consolidation in passive avoidance task

Brain research bulletin

United States

197-203

2017

137

Dec 7

3.033

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Gerami-Majd, F.

Khakpai, F.

Zarrindast, M. R.

117

The Effects of Pentoxifylline on Serum Levels of Interleukin 10 and Interferon Gamma and Memory Function in Lipopolysaccharide-induced Inflammation in Rats

Advanced biomedical research

Iran

1-5

2017

6

May,

-

-

PubMed -listed

Dolatabadi, H. R. D.

Zarrindast, M. R.

Reisi, P.

Nasehi, M.

118

Interference effects of transcranial direct current stimulation over the right frontal cortex and adrenergic system on conditioned fear

Psychopharmacology (Berl)

German

3407-3416

2017

234 (22)

Nov

3.308

4.062

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Soltanpour, R.

Ebrahimi-Ghiri, M.

Zarrabian, S.

Zarrindast, M. R

119

Interaction between harmane, a class of beta-carboline alkaloids, and the CA1 serotonergic system in modulation of memory acquisition

Neuroscience research

Ireland

17-24

2017

122

Sep

2.145

2.06

ISI

(WoS)

Nasehi, M.

Ghadimi, F.

Khakpai, F.

Zarrindast, M. R.

120

Protective role of alpha-lipoic acid in impairments of social and stereotyped behaviors induced by early postnatal administration of thimerosal in male rat

Neurotoxicology and teratology

 

1-9

2018

67

Feb 23

 

 

ISI

(WoS)

Namvarpour, Z.

Nasehi, M.

Amini, A.

Zarrindast, M. R.

121

Different Role of CA1 5HT3 Serotonin Receptors on Memory Acquisition Deficit Induced by Total (TSD) and REM Sleep Deprivation (RSD)

Archives of Iranian medicine

Iran

581-588

2017

20 (9)

Sep

1.2

4.062

ISI

(WoS)

Eydipour, Z.

Vaezi, G.

Nasehi, M.

Haeri-Rouhani, S. A.

Zarrindast, M. R.

122

The expression studies of Bcl-xl gene subsequent effect of cholestasis and treatment by curcumin in hippocampus of male rats

Medical Science Journal

 

37-43

2018

28(1)

 

 

 

 

Baghbaderani, S.

Nasehi, M.

Hashemi M.

123

The Effects of High-Intensity Interval Training with Supplementation of Flaxseed Oil on BDNF mRNA Expression and Pain Feeling in Male Rats

Annals of Applied Sport Science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Synchronic Effect of Curcumin and Swimming Training on Depression Level in Morphine Dependent Male Mice

Journal of Medicinal Plants

Iran

71-82

2017

4(64)

Autumn

-

-

Scopus, ISC

علمی پژوهشی وزارتین

Elhampour, L. Azarbayjani, MA.

Nasehi,M.

Piri, M.

Zarindasd, MR

125

Afshin Roostaei, Gholamhassan Vaezi, Mohammad Nasehi, Ali Haeri-Rohani, Mohammad-Reza Zarrindast

Galen Medical Journal

 

 

 

 

 

 

 

 

Roostaei, R.

Gholamhassan, V.

Nasehi, M.

Haeri-Rohani, A.

Zarrindast, MR

126

the Possible role interaction between cannabinoid and TRPC3, TRPC6 and TRPV2 in behavioral process

Journal of Paramedical Sciences

Iran

44-58

2017

8(3)

Summer

-

-

<