اعضای هیات موسس

دکتر محمد رضا زرین دست

دکتر محمد ناصحی

دکتر شهرام اجتماعی مهر

دکتر شبنم وثوقی

دکتر سهیلا فضلی طبائی

دکتر محمد ناصحی          رئیس مرکز